Top 25 Spots From HKG


Rankings

# Spot 🌍 💨 🌊
1 Longmen Beach 26kts 3m
2 Pingtan Island 26kts 2.4m
3 East Beach 23kts 4m
4 Agarizaki Lighthouse 23kts 3.5m
5 Shenhu Bay 22kts 2.7m
6 Kabira Beach 21kts 3.3m
7 Ooganeku Beach 21kts 3.9m
8 Wanjo Beach 21kts 3.9m
9 Guanyin 21kts 2.9m
10 Da'an Beach 20kts 3m
11 Kasaricho Oaza Sani 20kts 3.3m
12 Torii Beach 20kts 3.9m
13 Imnaju Beach 20kts 3.6m
14 Tokunoshima 19kts 2.9m
15 White Island 18kts 0.9m
16 Putuoshan 18kts 1.5m
17 Zhunan SPOT 18kts 2.9m
18 Jongdali 17kts 2.1m
19 Xiamen Beach 16kts 2.7m
20 Baisha 16kts 2.9m
21 Golden Beach 16kts 1.4m
22 Siargao 16kts 1.9m
23 Hyeopje Beach 16kts 1.8m
24 Kimigahama 16kts 2.4m
25 Fulong Beach 15kts 3m

Spot Map